extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Facebook
Zpět na: Home / O nás

Systém řízení společnosti

Společnost plní požadavky zákona 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které se na činnosti společnosti vztahují, a to zejména:
 

Systém řízení společnosti

Společnost SENSIT s.r.o. má vybudován integrovaný systém řízení, který využívá pro dosažení svého poslání a své vize. Tento systém je neustále zdokonalován.

Systém řízení jakosti byl certifikován v roce 2004. V průběhu roku 2007 a 2008 byly do systému řízení společnosti implementovány prvky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém byl opětovně, již podruhé, recertifikován v září 2013.

V roce 2007 byl společnosti SENSIT s.r.o. také vydán certifikát o systému managementu jakosti potvrzující způsobilost společnosti provádět prohlašování shody s typem založené na zabezpečování jakosti výroby měřidel podle přílohy č. 2, postupu D (kapitola 6), nařízení vlády 464/2005 Sb. (tzv.MID). Způsobilost pro prohlašování shody je notifikovanou osobou prověřována 1 x ročně. 
 

Kvalita

Společnost plní požadavky zákona 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které se na činnosti společnosti vztahují, a to zejména:

 • U všech výrobků uváděných na trh jsou splněny požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 23/2003 Sb. v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále jsou plněny požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb. SÚJB o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečení jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd.
 • Byla přijata opatření, kterými je zajištěna shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, deklarovanými technickými parametry a požadavky v objednávce.
 • Prověřování způsobilosti našich dodavatelů z hlediska kvality a dodržování zákonných ustanovení je základní podmínkou dosažení vysoké technické úrovně a spolehlivosti našich výrobků.

Ochrana životního prostředí

Vedení společnosti si zároveň uvědomuje, že ekologičností své výroby určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci.

Minimalizujeme dopad vlastní činnosti na životní prostředí:

 • Máme zaveden separovaný sběr odpadů a zajištěnou jejich likvidaci.
 • Řešíme likvidaci elektrozařízení po skončení jejich životnosti podle §37h odst..1, písmeno c) zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů – společnost uzavřela smlouvu o zajištění likvidace elektrozařízení se společností RETELA – povinnost se vztahuje na tyto naše výrobky: spínače teploty TSA, TFA, TSD, TSDD, TSZ2H, snímače teploty s displejem TDx, Sensitesty.
 • Snižujeme energetickou náročnost provozu společnosti.
 • Dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů, tj zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí.
 • Uplatňujeme systém ochrany životního prostředí ve všech činnostech společnosti
   

Obaly

Společnost SENSIT s.r.o. uvádí na trh své výrobky a výrobky dalších firem (obchodní zboží) balené do primárních obalů. Pro účely dodání zboží zákazníkům poštou nebo jinými přepravními společnostmi používá k ochraně produktů navíc expediční obaly.
Společnost plní požadavky zákona 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které se na činnosti společnosti vztahují, a to zejména:

 • minimalizuje množství obalů,
 • používá obaly, které neobsahují škodlivé látky,
 • řádně vede evidenci obalů uvedených na trh a do oběhu,
 • nepoužitelné obaly třídí a likviduje v souladu s platnými předpisy,
 • dodržuje informační povinnost vůči zákazníkům týkající se specifikace obalů a způsobu nakládání s použitými obaly,
 • zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů, a to způsobem podle §13 odst. 1 písmeno c) zákona 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů – společnost uzavřela smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.
   
 • Používané obaly: 
 • krabice – materiál: lepenka
 • stabilizátory výrobků pro přepravu Flo-pak – materiál: recyklovatelný polystyren
 • bublinková fólie – materiál: polyetylén
 • samouzavírací sáčky – materiál: polyetylén
 • mikrotenové sáčky – materiál: polyetylén
   

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vedení společnosti si uvědomuje společenskou nutnost a odpovědnost zavázat všechny zaměstnance své společnosti k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 

Dbáme na bezpečnost našich provozů a výrobků:

 • průběžně snižujeme nejzávažnější pracovní rizika,
 • systémově řešíme bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • při vývoji nových výrobků minimalizujeme bezpečností rizika jejich aplikací,
 • dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů, tj, zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Vedení společnosti SENSIT s.r.o. si zároveň uvědomuje, že naplňování a rozvíjení politiky BOZP má kladný vliv na zdraví zaměstnanců, které se dále pozitivně promítá v plnění požadavků zákazníků.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace